مدیر مرکز

مدیریت مرکز سامانه 137 در مرکز کنترل این سامانه مستقر بوده و به صورت شبانه روزی ناظر بر عملکرد این مجموعه می باشد.

مسئول مرکز:  ناصر جعفری

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری داراب
سامانه 137 شرکت فراداده
373 بازدید این هفته
38 بازدید هفته گذشته
14028 بازدید تا کنون